# អាស៊ីអាហ្គេស្តាអាប៊ីស

ឧបករណ៍តំរុយទឹកភ្លៀង Femina X ជាមួយ #ActAgainstAbuse នាំឱ្យកន្លែងធ្វើការមានសុវត្ថិភាព

ភាពជាដៃគូជាមួយ Rainmaker បានចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃយុទ្ធនាការ #ActAgainstAbuse ប្រឆាំងនឹងការយាយីផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការ