ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា

អ្នកជំនាញនិយាយ: ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងអប់រំល្អបំផុតសម្រាប់កូនតូចរបស់អ្នកនិងបរិស្ថាន

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងអប់រំដែលនឹងជួយដល់ការលូតលាស់ទូទៅរបស់កូនអ្នកនេះជាអ្នកជំនាញដែលផ្តល់ការណែនាំ

អ្នកជំនាញនិយាយ៖ តើអ្នកកំពុងប្រើផលិតផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនរបស់អ្នកទេ?

ប្រសិនបើអ្នកឆ្ងល់ថាតើផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់កូនអ្នកគឺជាអ្វី? នេះគឺជាការចង្អុលបង្ហាញមួយចំនួនដែលអ្នកប្រហែលជាចង់ចាំពេលជ្រើសរើសយកមួយដែលត្រឹមត្រូវ

ExpertSpeak: ឪពុកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលូតលាស់ជាទូទៅរបស់កុមារ

ដូចម្តាយដែរឪពុកក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាសង្គមអារម្មណ៍ការយល់ដឹងភាសានិងការអភិវឌ្ឍម៉ូទ័រចំពោះកូន ៗ របស់ពួកគេ។

អ្នកជំនាញនិយាយ៖ វិធីដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះកុមារ

ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនមានទំនុកចិត្តឪពុកម្តាយត្រូវធានាថាអ្នកជួយពួកគេអភិវឌ្ឍជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវការ