ស្រក​ទម្ងន់

វិធីសម្រកទំងន់នៅផ្ទះតាមបែបធម្មជាតិ

នេះជាវិធីសម្រកទំងន់នៅផ្ទះជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅសាមញ្ញនិងឆ្លាតដែលអ្នកអាចបញ្ចូលក្នុងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។